Press "Enter" to skip to content

Ako rozpoznáte znepríjemňovanie života na pracovisku

cestovatel 0

Mobing alebo písané aj ako mobbing (obe varianty sú gramaticky správne) by sa dal veľmi zjednodušene vysvetliť ako najrôznejšie formy znepríjemňovania života na pracovisku inej konkrétnej osoby (obete).

Môže sa jednať napríklad o nasledujúce formy konania zo strany „agresora“ voči obeti:

 • ohováranie,
 • vyčleňovanie z kolektívu,
 • arogantné a urážlivé chovanie,
 • nevhodné žarty a schválnosti,
 • sústavná a neopodstatnená kritika obete,
 • neschválenie dovolenky bez reálneho dôvodu,
 • prideľovanie nezmyslených úloh alebo nesplniteľných termínov,
 • zosmiešňovanie pred ostatnými kolegami,
 • sexuálne obťažovanie,
 • fyzické ohrozovanie,
 • psychický nátlak.

Ako identifikovať mobing?

Nie každé šikanózne správanie na pracovisku je samozrejme možné označiť za mobing. Aby sme mohli hovoriť o mobingu, malo by jednanie kolegu / nadriadeného napĺňať určité základné charakteristické znaky. Tieto znaky nie sú pevne dané. Jedná sa napríklad o:

 • deštrukčné konania rôzneho charakteru,
 • systematickosť útokov (cielené útoky proti konkrétnej osobe, väčšinou podobnými prostriedkami zo strany viacerých osôb),
 • väčší počet útokov, ktoré je treba vnímať súhrnne,
 • dlhodobosť konania,
 • nepriateľské  útoky,
 • pluralita páchateľov (ale mobing je možný i zo strany jednej osoby).

Obeťou mobbingu nemusí byť len najslabší zamestnanec, ale aj ten, ktorý svojimi výkonmi zatieňuje ostatných zamestnancov.

Mobbing a bossing, aký je medzi nimi rozdiel?

Bossing je druhou najčastejšou formou psychického násilia na pracovisku. Pre bossing je príznačné nerovné postavenie agresora a obete. Agresorom je nadriadený, vedúci zamestnanec alebo samotný zamestnávateľ a obeťou sa stáva radový zamestnanec.

Bossing je systematické vytváranie psychického nátlaku zo strany nadriadeného na zamestnanca, a preto je nazývaný niekedy ako mobbing zhora. Ďalším rozdielom medzi mobbingom a bossingom je, že páchateľmi mobbingu sú väčšinou viacerí zamestnanci, kým páchateľom bossingu je zvyčajne jednotlivec.

Ako sa voči mobingu brániť?

Ochrana zamestnancov pred násilím na pracovisku nie je osobitne upravená v žiadnom právnom predpise. Nikde nie je ani výslovne zakotvená povinnosť zamestnávateľa zakročiť proti mobbingu alebo predísť konaniam, ktoré k nemu vedú.

Možnosti mobovaného zamestnanca sú:

 • Podanie sťažnosti zamestnávateľovi.
 • Podanie žaloby na súd z dôvodu diskriminácie.
 • Podnet na inšpektorát práce.
 • Podnet na Slovenské národné stredisko pre ľudské práva.
 • Trestné oznámenie či oznámenie o priestupku.
 • Ďalšie možnosti obrany (vrátane žaloby na ochranu osobnosti).

Tento článok vznikol v spolupráci s advokátskou kanceláriou Lovász Legal. Viac odborných právnych článkov spracovaných zrozumiteľnou formou nájdete na webe lovaszlegal.com v sekcii Novinky.

1jordansko.cz